wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu
REGULAMIN SPRZEDAŻY
 
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów (produktów) za pośrednictwem sieci Internet przez METALZBYT POLSKA SP. Z O.O.
 
2. Definicje:
a. Klient – osoba fizyczna, która nabywa towar (produkt) ofertowany przez Sprzedawcę na stronie internetowej.www.sklepmetalzbyt.pl (Sklep Internetowy) w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej.
b. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży towarów (produktów).
c. Sprzedawca – METALZBYT POLSKA SP. Z O.O.  siedziba : 35-105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 11 Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000024800 Kapitał zakładowy: 5 764 000,00 zł wpłacono 5 764 000,00 zł Identyfikacja podatkowa i statystyczna: NIP 813-31-43-576, REGON 690700036
d. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827), która wchodzi w życie 25 grudnia 2014 r..
e. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 
§ 2
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE KLIENTA
 
1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym Sprzedawcy w przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu i 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.www.sklepmetalzbyt.pl, z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa przyczyn technicznych nie może być wyświetlana.
2. Klient oświadcza, że przed zawarciem ze Sprzedawcą umowy zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
3. Składanie zamówień następuje poprzez wskazanie towaru (produktu), wypełnienie formularza danych osobowych, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptację postanowień regulaminu, wybór warunków dostawy, sposobu płatności oraz potwierdzenie zamówienia na stronie internetowej www.sklepmetalzbyt.pl
4. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym umieszczane są przy towarach (produktach) na stronie www.www.sklepmetalzbyt.pl i są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz nie zawierają informacji o kosztach dostawy towaru (produktu).
5. Ceną za zakup dokonany w Sklepie Internetowym, która wiąże Klienta jest cena towaru (produktu) podana w chwili składania przez niego zamówienia powiększona o koszty dostawy towaru (produktu) na adres podany przez Klienta.
6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty nabycia towaru (produktu) będącego przedmiotem zamówienia.
7. Towary (produkty) są dostarczane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
8. Informacje o wszelkich dodatkowych kosztach związanych z dostawą lub wybranym przez Klienta sposobem płatności znajdują się na podstronach Sklepu Internetowego – Koszty przesyłki, płatności i są dostępne dla Klienta najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy.
9. Po wybraniu towaru (produktu) Klient uzyskuje potwierdzenie informacji o wszelkich dodatkowych kosztach związanych z jego zakupem, w tym o kosztach ich dostawy.
10. Po złożeniu przez Klienta zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez niego w formularzu adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia zawierające: opis zamówionego towaru (produktu), dane dotyczące wybranej metody płatności, informacje dotyczące obsługi posprzedażnej i obowiązującej gwarancji.
11. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta.
12. Za towary (produkty) prezentowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę Klient może zapłacić jeszcze przed wydaniem towaru:
a) Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b) Kartą płatniczą lub kredytową,
13. Klient za towary (produkty) prezentowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę może według swojego wyboru zapłacić:
a) w momencie odbioru towaru (produktu) – gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej – tylko wówczas gdy wartość zamówienie nie przekracza wysokości: 1000 zł (słownie: tysiąc złotych)
b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
14. Potwierdzenie zamówienia zawiera informacje o zamówieniu, adres dostawy, sposób płatności, datę dostawy, ceny oraz informacje o kontakcie z działem obsługi klienta, a także informacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy oraz informacje o prawach Klienta.
15. W sytuacji konieczności ponownego przesłania potwierdzenia zamówienia należy skontaktować się z działem obsługi klienta za pomocą formularza e-mail lub pod numerem telefonu: 17 860 90 81 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15)
16. Dostawa towaru (produktu) następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności lub założenia zamówienia (w sytuacji płatności za pobraniem).
17. W przypadku podania przez Klienta niedokładnych lub błędnych danych, w tym w szczególności dotyczących adresu miejsca dostawy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane tym opóźnienie lub niedostarczenie towaru (produktu).
18. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez Sprzedawcę faktur VAT (i faktur korygujących) drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail.
 19. Po wysłaniu przez Sprzedawcę zakupionych artykułów Klient otrzymuje wiadomość e-mail z dołączoną fakturą VAT. Faktura zawiera informacje o zamówieniu, adres dostawy, sposób płatności, termin dostawy, ceny, informacje o kontakcie z działem obsługi klienta, a także informacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy oraz informacje o prawach konsumenta.
20. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie do 3 (słownie: trzech) dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta na podany przy złożeniu zamówienia adres e–mail lub telefonicznie i zwraca – na zasadach określonych w Regulaminu - całą otrzymaną od niego sumę pieniężną w przypadku, gdy Klient wybrał opcję płatności z góry.
 
§ 3
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
1. Klient może w terminie 14 (słownie: czternastu) dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (pakowania, i wysyłki zwrotnej produktu).
2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia na piśmie lub przy użyciu formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od wydania lub dostarczenia towaru (produktu) Klientowi albo upoważnionej przez niego osobie trzeciej.
3. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej potwierdzi Klientowi jego otrzymanie.
4. Sprzedawca w terminie do 14 (słownie) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. W sytuacji gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, wówczas nie jest on zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. W przypadku gdy Klient odstąpi od umowy całkowity koszt zwrotu zakupionych rzeczy do Sprzedawcy spoczywa na Kupującym.
8. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o których mowa w art. 38 ustawy o Prawach konsumenta, a w szczególności do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 
§ 4
REKLAMACJA
 
1. Sklep www.sklepmetalzbyt.pl wobec kupującego, będącego Konsumentem, ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne sprzedawanej rzeczy na podstawie przepisów Ustawy o Prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca2014 r. poz. 827).
2. Zgodnie z § 1 Art. 556 kodeksu cywilnego wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
3. W przypadku stwierdzenia występowania wady fizycznej lub prawnej, reklamowany towar, wraz z pismem określającym wadę należy odesłać po wcześniejszym nadaniu numeru zgłoszenia RMA. Informację o rodzaju spedytora, oraz adresie, na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru Protokołu reklamacyjnego (PR). Numer Protokołu reklamacyjnego (PR) nadaje się poprzez procedurę reklamacji na podstronie Reklamacje i zwrot towaru.
4. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Sklepu. Jeżeli będą wymagane dodatkowe ekspertyzy techniczne, wykonywane przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni.

5. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.

6. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy (gdy towar ma wadę) jest możliwe :

 •     gdy niezgodność towaru z umową jest istotna,
 •     gdy mimo prób sprzedawcy wprowadzenia zgodności towaru z umową, owa niezgodność nadal występuje,
 •     gdy sprzedawca odmawia doprowadzenia towaru do zgodności z zawartą umową.
7. W przypadku, gdy produkt jest wadliwy i kupujący zgłasza reklamację – na sprzedawcy spoczywa obowiązek nie tylko pokrycia kosztów odesłania do niego produktu, a  także zorganizowania transportu  (zamówienia kuriera).
8. Sposób dostarczenia towaru z wadą (reklamowanego) w przypadku naprawy lub wymiany:
W przypadku, gdy produkt jest wadliwy i kupujący zgłasza reklamację – na sprzedawcy spoczywa obowiązek nie tylko pokrycia kosztów odesłania do niego produktu, ale także zorganizowania transportu (np. zamówienia kuriera).
9. Sposób dostarczenia towaru z wadą (reklamowanego) w przypadku odstąpienia od umowy:

Gdy kupujący decyduje się na odstąpienie od umowy z uwagi na wadę produktu – konsument niezwłocznie samodzielnie odsyła towar a sprzedawca zwraca cenę do 14 dni od otrzymania zwrotu lub dowodu jego odesłania.

§ 5
USZKODZENIE TOWARU PODCZAS TRANSPORTU DO KLIENTA
 
1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru (produktu) kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkodowy.
 2. Klient przed podpisaniem protokołu szkodowego powinien uważnie go przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym paczki (uszkodzenie opakowania).
3. W sytuacji trudności odmowy przyjęcia dostawy towaru (produktu) z powodu jego uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć na liście przewozowym.
 

§ 6 
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Klientów, w tym Użytkowników korzystających z funkcjonalności Sklepu, jest Sprzedawca, to jest Metalzbyt Polska Sp. z o.o., Przemysłowa 11, 35-105 Rzeszów.
 2. Z Administratorem można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: rodo@metalzbytpolska.pl, a także pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy.
 3. Dane osobowe Klientów, w tym Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
  1. przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta założonego w ramach Sklepu (w przypadku założenia przez Użytkownika takiego konta) oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  5. rozpatrywania reklamacji Użytkowników dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  6. przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  7. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  8. umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  9. monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez Użytkowników, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  10. w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór i wyświetlanie dostępnych towarów Sklepu z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych Użytkowników, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  11. realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  12. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  13. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
  14. zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce Plików Cookies obowiązującej na stronie internetowej Sklepu.

 

 1. Dane osobowe Klientów (w tym Użytkowników) mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  1. podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w prowadzeniu i utrzymaniu Sklepu takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi diagnostycznych (np. związanych z ruchem na stronie internetowej Sklepu), z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  2. podmiotom wspierającym realizację przez Sprzedawcę obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, takim jak kancelarie prawne oraz podmioty świadczące usługi doradcze, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  3. podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z żądaniem konkretnego Klienta (w tym Użytkownika) – podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych (w przypadku wyboru takiej opcji płatności), podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (np. usługi kurierskie) lub przedsiębiorcom prowadzącym sklepy stacjonarne pod marką Sprzedawcy (w przypadku wyboru opcji odbioru zamówienia w konkretnym sklepie stacjonarnym), którym dane są udostępniane jako odrębnym administratorom lub z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (w zależności od statusu tych podmiotów pełnionego wobec przekazanych danych osobowych).
 1. Dane osobowe Klientów, w tym Użytkowników przetwarzane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług Sklepu (Użytkownikom) przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:
  1. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,
  2. przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Sprzedawca lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Klient, w tym Użytkownik) w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,
  3. przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  4. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
  5. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata,
  6. w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,
  7. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.
 1. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi, w tym Użytkownikowi, prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), każdemu Klientowi (w tym Użytkownikowi) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 3. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego Sprzedawcy, w tym profilowania, będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Klientowi (w tym Użytkownikowi) przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.
 4. W przypadku przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Klienta (w tym Użytkownika), każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 5. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:
  1. Użytkowników, którzy chcą utworzyć Konto w Sklepie – w celu rejestracji i założenia Konta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Niepodanie tych danych uniemożliwi założenie Konta Użytkownika (a w konsekwencji zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), ale Klient nadal będzie mógł korzystać z możliwości dokonywania zamówień towarów za pośrednictwem Sklepu w opcji bez rejestracji Konta;
  2. Klientów, którzy składają zamówienia za pośrednictwem Sklepu – w celu złożenia i umożliwienia Sprzedawcy realizacji zamówienia (i tym samym umowy sprzedaży) niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny adres do dostawy), adres e-mail, numer telefonu. Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia (a tym samym zawarcia umowy sprzedaży),
  3. Klientów, którzy składają reklamacje w związku z zawartą umową sprzedaży – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer konta bankowego. Niepodanie tych danych uniemożliwi Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,
 6. Sprzedawca nie będzie prowadził operacji przetwarzania danych Klientów (w tym Użytkowników) w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację. Ewentualne przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, będzie służyło wyłącznie analizom i prognozom indywidualnych preferencji Klientów (w tym Użytkowników) korzystających ze Sklepu.
 7. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 

§ 7.
POSTANOWIENIA ZGODNE Z DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/2161 Z DNIA 27 LISTOPADA 2019 R. ZMIENIAJĄCA DYREKTYWĘ RADY 93/13/EWG I DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 98/6/WE, 2005/29/WE ORAZ 2011/83/UE W ODNIESIENIU DO LEPSZEGO EGZEKWOWANIA I UNOWOCZEŚNIENIA UNIJNYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY KONSUMENTA.

1. Sprzedawca deklaruje, że prezentowanie w witrynie sklepu opinie o nim i oferowanych produktach są autentyczne. Sprzedawca weryfikuje je pod kątem zgodności z przepisami i zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów o treści naruszającej przepisy ogólne, niniejszy regulamin i dobre obyczaje, w szczególności przepisy RODO.   
    Sprzedawca deklaruje, pozyskuje opinie o sklepie w ramach prowadzonej sprzedaży od podmiotów, które zakupiły towar od Sprzedającego lub nawiązały kontakt   
    zmierzający do tej sprzedaży. 

3. Wyjaśnienie sposobu prezentowania wyników wyszukiwania w zasobach sklepu.:
    Wyszukiwarka porównuje tekst wpisany do okienka wyszukiwania o zwraca wynik najbardziej żbliżony do nazwy produktu.
4. Regulacje, które obejmą platformy sprzedażowe pośredniczące w transakcjach
Sklep sprzedaje produkty bezpośrednio, i nie pośredniczy w transakcjach
5. Regulacje istotne przy zawieraniu umów poza lokalem przedsiębiorstwa - szczególnie istotne w przypadku nieuczciwych praktyk stosowanych przez firmy podczas prezentacji zakupowych.
6. Sklep nie prowadzi prezentacji zakupowych poza lokalem przedsiębiorstwa.


§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia przez Sprzedawcę.(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

2. Klienta wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w toku rejestracji w Sklepie Internetowym oraz w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności w czasie dokonywania zakupów.  (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumenta w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klienta i wykonywania umów sprzedaży towarów (produktów) zakupionych w Sklepie Internetowym oraz w celach marketingowych. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania i poprawiania w każdym czasie, jak również czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawa o Prawach konsumenta. 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje  od dnia 1.09.2016 r.
 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
DHA